O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Kao deo Programa sektorske budžetske podrške, PFM-SBS projekat ima za opšti cilj jačanje kapaciteta institucionalnih i ljudskih resursa javne uprave kako bi se unapredila efikasnost, odgovornost i transparentnost i omogućilo efikasno pružanje usluga. U okviru samog projekta radi se na unapređenju upravljanja javnim finansijama kao segmenta reforme javne uprave.

Zašto je projekat potreban?

Budući da su javne finansije sastavni i izuzetno značajan deo državne uprave od čijeg uspešnog rukovođenja zavise i drugi segmenti privrede, projekat će pružiti pomoć pri unapređenju vođenja, nadgledanja i izveštavanja o sprovođenju reformi upravljanja javnim finansijama.

Ciljevi projekta

Po završetku projekta, građani Republike Srbije imaće javnu upravu koja će brže, jednostavnije i efikasnije moći da izađe u susret njihovim zahtevima, nego što je to bilo moguće na početku reformi. Zahvaljujući ovoj tehničkoj pomoći, upravljanje javnim dugom bi trebalo da bude jednostavnije i manje podložno rizicima sa kojima se trenutno suočava. Prikupljanje poreza će biti efektivnije a podaci kojima Poreska uprava raspolaže će biti tačniji i ažurniji. Veliki infrastrukturni projekti će dobiti novu metodologiju za izradu studija izvodljivosti i praćenja planiranja projekata. Kapaciteti Uprave carina će biti pojačani pružanjem pomoći pri modernizaciji carinske laboratorije i uvođenju i primeni novih regulativa koje će omogućiti moderniji rad ove institucije koi bi trebalo da bude usklađen sa regulativama EU.

Zahvaljujući preporukama, obukama i radionicama koje će biti sprovedene tokom trajanja projekta, građani Srbije će biti korak bliže unapređenom i transparentnijem upravljanju javnim finansijama.
Sektor
  • Javna uprava
EuropeAid referenca
EuropeAid/138052/DH/SER/RS
Komponente
  • Poboljšanje mehanizma za praćenje i evaluaciju upravljanja javnim finansijama
  • Jačanje kapaciteta Uprave za javni dug
  • Poboljšanje zakonskog okvira za pripremu budžeta i kapaciteta za izvršenje budžeta
  • Jačanje Poreske uprave i Uprave carina
  • Omogućavanje efektivne i efikasne razmene informacija
Grad / Region
Beograd
EU donacija
2.793.900 €
Vreme implementacije
Februar 2019. - Februar 2022.
Korisnik
Ministarstvo finansija
Implementiran od strane
Konzorcijum koji predvodi KPMG d.o.o. Beograd